۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
شرح وظايف

شرح وظايف عملكرد واحد نظارت بر داروهاي اعتياد آور

 

*     تهيه و تدارك داروي مخدر مورد نياز استان بر اساس آمار مصرفي از وزارت بهداشت ودرمان بر اساس فاصله زماني سه ماه يكبار ثبت دفاتر ، انبار داري ، تامين فضا و شرايط مناسب براي نگهداري داروها

*     تحويل دارو به واحد هاي درماني تحت وشش ( بيش 90 واحد دولتي وخصوصي ) بر اساس استوك هاي از قبل تعيين شده

*     تحويل دارو به واحد هاي جديد بر اساس ارائه مدارك قانوني لازم وپس از انجام كارشناسي از محل و در نظر گرفتن نوع و وسعت كار آن مركز و بر مبناي تعيين استوك .

*     بررسي نسخ و دفاتر پلمپ شده واحد هاي درماني تحت پوشش كه جهت تست دارو  مراجعه نمايند .

*     كاهش و يا افزايش تعداد و انواع داروهاي مخدر استوك مراكز درماني بر اساس روند مصرف دارو در آن واحد

*     بازرسي از واحدهاي درماني و نظارت بر نحوه نگهداري و توزيع داروخانه مخدر و كمتر موجودي و مصرفي بر اساس چك ليست هاي موجود .

*     بازرسي از مراكز ترك اعتياد و نظارت بر نحوه مصرف داو

*     تعيين داروخانه هاي همكار براي مراكز  مجاز ترك اعتياد ( داري پروانه از معاونت درمان ) و تحويل داروي مورد نياز بر اساس ضوابط و دستور العملهاي نحوه نگهداري و توزيع داروهاي مخدر و بازرسي از داروخانه ها جهت بررسي موجودي داروهاي مخدر

*     بررسي مدارك و نسخ بيماران سر پايي متقاضي دريافت دارو به كميسيون پزشكي زماني كه اظهار نظر يك مرجع بالاتر از پزشك براي تاييد تحويل دارو لازم است .

*     دريافت پوكه آمپولهاي مصرف شده توسط واحدهاي درماني و بيمارستان سر پايي ، كه پيس از بررسي و مطابقت آنها با مورد دريافتي نسبت به ليستبندي و انبار داري آن تا زمان امحاء اقدام مي گردد.

*     امحا ء پوكه آمپولهاي با حضور مسئولين ذيربط و تنظيم صورت جلسه بصورت برنامه زمانبندي شده

*     عيادت از بيماران بستري در منزل و بررسي چگونگي روندمصرف دارو و تهيه گزارش طي چك ليست هاي موجود .

*     اخذ تعهد نامه از بيمار و يا همراه او مبني بر الزام به عودت دارو در صورت ي كه به هر علتي مورد استفاده قرار نگيرد.

*     نظارت بر پلمپ و فك پلمپ و تقلب الكل اتيليك در واحد هاي توليدي و مصرفي صنعتي

*     صدور حواله هاي الكل مراكز دولتي وخصوصي به شركتهاي توزيع مجاز الكل .

*     صدور حواله قرص ريتاليز براي بيمارلان

*     بررسي دفاتر ثبت دارويي مراكز ترك اعتياد با حواله مصرف دارو.

*     پيگيري و انكاس بخشنامه ها و دستور العملهاي مربوط به الكل اتيليك ابلاغي از اداره كل امو ردارو به واحدهاي ذيربط بحت پوشش

*     بررسي مدارك و تشكيل پرونده براي متقاضيان تاسيس دفاترفروش الكل و اعلام نتيجه به كارخانه توليد كننده جهت تعيين تنخواه

*     نمونه گيري ادواري از توليد كارخانجات الكل سازي استان و ارسال نمونه مربوط به انضمام برگ آناليز آن به اداره كل امور دارو

*      ارسال آمار عملكرد و هر سه ماه يكبار واحد به اداره كل امور دارو

 
 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/08
تعداد بازدید:
3292
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal