۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
مواد غذايي و آشاميدني

    بخش ميكروبيولوژي مواد غذايي، آشاميدني

 

در بخش ميكروبي مواد غذايي ، آشاميدني ميكروبهاي زير مورد جستجو وشمارش قرار مي گيرند.

- شمارش ارگانيزم هاي مزوفيل هوازي

- شمارش باكتريهاي مزوفيل هوازي

- شمارش و شناسايي كلي فرم ها

- شمارش و شناسايي اشريشياكلي

- شمارش و شناسايي استافيلوكوكوس اورئوس

- شناسايي سالمونلا 

- شمارش باكتريهاي گرمادوست هوازي در فرآورده هاي كنسروي

-شمارش باكتريهاي گرمادوست بي هوازي درفرآورده هاي كنسروي

- شمارش باكتريهاي مزوفيل بي هوازي در فرآورده هاي كنسروي

- شمارش باكتريهاي مزوفيل هوازي در فرآورده هاي كنسروي

- شمارش باكتريهاي اسيددوست

- شمارش و شناسايي استرپتوكوك هاي گروه D

- شمارش و شناسايي پسودوموناس آئروژينوزا

- شناسايي و شمارش كلستريديوم احيا كننده و سولفيت

- شناسايي و شمارش باسيلوس سرئوس

- شناسايي و شمارش انتروباكترياسه ها 

- شمارش كپك

- شمارش مخمر

- شناسايي يرسينيا انتروكولتيك

- شناسايي ليسترمونوسايتوژنز

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/07/04
تعداد بازدید:
2944
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal