۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
دوره هاي آموزشي برگزار شده

دوره هاي آموزشي تخصصي گذرانده شده در ساير مراكز

 

رديف

عنوان دوره آموزشي

برگزار كننده

1

كارگاه عملي آناليز اسيدهاي چر به روش GC و اندازه گيري بنزوات و سوربات به روش HPLC

دانشگاه علوم پزشكي شيراز- اسفند ماه 1388

2

كارگاه عملي آناليز فلزات سنگين به روش جذب اتمي

دانشگاه علوم پزشكي شيراز- تير ماه 1389

3

كارگاه آموزشي اصول دستگاهي و معتبرسازي سيستم هاي پتانسيومتري،PHمتري و هدايت سنجي

دانشگاه علوم پزشكي ايران  اسفندماه 1389

4

همايش كاليبراسيون حجمي دستگاه ها

دانشگاه علوم پزشكي تهران – مرداد ماه 1390

5

كارگاه آموزشي اصول كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا (HPLC) و كاربرد آن در آناليز مواد غذايي

دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشكده داروسازي - شهريورماه 1390

6

بررسي فساد روغن هاي خوراكي و روش هاي ارزيابي آن

دانشگاه علوم پزشكي تهران  بهمن ماه 1390

7

دوره آموزشي شناسايي و آزمايش پليمرها

دانشگاه علوم پزشكي شيراز-اسفند ماه 1390

8

دوره آموزش انجام آزمايشات بسته بندي مواد غذايي

دانشگاه علوم پزشكي شيراز  خرداد ماه 91

9

كنفرانس علمي آشنايي با اصول كار در آزمايشگاه و GLP

دانشگاه علوم پزشكي تهران  مرداد ماه 1391

10

كارگاه آموزشي ارزيابي عدم قطعيت در اندازه گيري

اداره كل آزمايشگاه هاي كنترل مواد غذايي،آشاميدني و بهداشتي تهران  شهريور ماه  1391

11

دوره آموزشي اندازه گيري عدم قطعيت (UC)

دانشگاه علوم پزشكي شيراز  مهر ماه 91

12

كارگاه آموزشي يكسان سازي روش هاي اندازه گيري فلزات سنگين

اداره كل آزمايشگاه هاي كنترل مواد غذايي،آشاميدني و بهداشتي تهران- آذر ماه 1391

13

دوره آموزشي اعتبار بخشي روش هاي آزمون

دانشگاه علوم پزشكي شيراز  دي ماه 91

14

كارگاه آموزشي مستند سازي و الزامات ايزو 17025

اداره كل آزمايشگاه هاي كنترل مواد غذايي،آشاميدني و بهداشتي تهران  مهرماه  1392

15

كارگاه آموزشي آزمون شناسايي رنگهاي طبيعي و مصنوعي در مواد غذايي با استفاده از روش SPE و TLC و اسپكتروفتومتري

اداره كل آزمايشگاه هاي كنترل مواد غذايي،آشاميدني و بهداشتي تهران  دي ماه  1393

16

كارگاه آموزشي جستجو ، شناسايي و تشخيص كمپيلوباكترژوژني، ليستريامنوسايتوژنز و يرسينيا انتروكوليتيكا

اداره كل آزمايشگاه هاي كنترل مواد غذايي،آشاميدني و بهداشتي تهران  مرداد ماه  1393

 

رديف

عنوان دوره آموزشي

برگزار كننده

17

دوره آموزشي افلاتوكسين ها

دانشگاه علوم پزشكي شيراز -شهريور ماه 1393

18

اعتبار بخشي روش هاي آزمون

دانشگاه علوم پزشكي شيراز -شهريور ماه 1394

19

دوره آموزشي كار با دستگاه GC

اداره كل آزمايشگاه هاي كنترل مواد غذايي،آشاميدني و بهداشتي تهران – آبان ماه 1394

20

دوره آموزشي اندازه گيري افزودني ها توسط دستگاه اسپكتروفتومتر

دانشگاه علوم پزشكي فسا-دي ماه 1394

21

دوره آموزشي اندازه گيري شيرين كننده ها توسط دستگاه HPLC

دانشگاه علوم پزشكي شيراز -بهمن ماه 1394

22

دوره آموزشي عدم قطعيت و اعتباربخشي

دانشگاه علوم پزشكي شيراز مرداد ماه 1395

23

اعتباربخشي آزمون اندازه گيري نيتريت در فرآورده هاي گوشتي

اداره كل آزمايشگاه هاي كنترل مواد غذايي،آشاميدني و بهداشتي تهران – مهرماه 1395

24

كارگاه آموزشي روش آماده سازي نمونه جهت اندازه گيري فلزات سنگين توسط دستگاه اتميك كوره اي

دانشگاه علوم پزشكي شيراز آبان ماه 1395

 

عدم قطعيت در اندازه گيري

اداره كل آزمايشگاه هاي كنترل مواد غذايي،آشاميدني و بهداشتي تهران –آبان ماه 1395

25

اعتباربخشي جستجوي اشريشياكلي در بستني

اداره كل آزمايشگاه هاي كنترل مواد غذايي،آشاميدني و بهداشتي تهران – ارديبهشت ماه 1396

26

اعتباربخشي اندازه گيري سوربات پتاسيم و بنزوات سديم در دوغ

اداره كل آزمايشگاه هاي كنترل مواد غذايي،آشاميدني و بهداشتي تهران – ارديبهشت ماه 1396

27

آموزش سامانه پايش عملكرد وزارتخانه

تهران انستيتو پاستور ايران-تير ماه 1396

 

آموزش سامانه LIMS

اداره كل آزمايشگاه هاي كنترل مواد غذايي،آشاميدني و بهداشتي تهران – مرداد ماه 1396

27

كارگاه عملي و تئوري SPSS

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي جهرم-شهريور ماه 1396


 دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/07/05
تعداد بازدید:
3103
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal