۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
شركت در كنگره ها و ارائه مقاله

رديف

عنوان مقاله ارسالي به كنگره

نام كنگره

سال

1

اهميت شير مادر در قرآن كريم

كنگره قرآن پژوهي و طب دانشگاه علوم پزشكي جهرم

1391

2

مشروبات الكلي در اسلام و مضرات نوشيدن آن

كنگره قرآن پژوهي و طب دانشگاه علوم پزشكي جهرم

1391

3

Antibiotic resistance pattern of Escherichia coli isolates caused urinary tract infection in Jahrom

هفتمين كنگره بين المللي ميكروب شناسي البرزي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

1392

4

Phylogenic typing of Escherichia coli isolates caused urinary tract infection in Jahrom

هفتمين كنگره بين المللي ميكروب شناسي البرزي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

1392

5

تعيين ميزان سوربات پتاسيم و بنزوات سديم در سس مايونز  با برند هاي مختلف به روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا HPLC) ) و مقايسه آن با روش اسپكتروفتومتري

كنگره ملي علوم و صنايع غذايي دانشگاه شيراز

1392

6

تعيين ميزان سوربات پتاسيم و بنزوات سديم در چند نمونه ماده غذايي با روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا

كنگره ملي علوم و صنايع غذايي دانشگاه شيراز

1392

7

جداسازي و تعيين گروه هاي فيلوژني باكتري اشريشياكلي از سبزيجات سالادي رستوران هاي جهرم

كنگره ملي علوم و صنايع غذايي دانشگاه شيراز

1392

8

بررسي مواد فنلي و ظرفيت آنتي اكسيداني عصاره متانولي ميوه خرما واريته شاهاني

كنگره ملي علوم و صنايع غذايي دانشگاه شيراز

1392

9

بررسي مواد فنلي و ظرفيت آنتي اكسيداني عصاره متانولي ميوه خرما واريته قصب

كنگره ملي علوم و صنايع غذايي دانشگاه شيراز

1392

10

نگهدارنده سبز:استفاده از باكتري هاي اسيد لاكتيك به عنوان نگهدارنده بيولوژيكي

كنگره ملي علوم و صنايع غذايي دانشگاه شيراز

 

1392

رديف

عنوان مقاله ارسالي به كنگره

نام كنگره

سال

11

گروه هاي فيلوژنيتكي و مقاومت آنتي بيوتيكي سويه هاي اشرشياكلي جدا شده از سبزيجات سالادي در شهرستان جهرم

اولين همايش ميكروب شناسي نوين دانشگاه آزاد جهرم

1392

12

تايپينگ مولكولي سويه هاي انتروكوكوس فكاليس وفاسيوم به روش RAPD-PCR

اولين همايش ميكروب شناسي نوين دانشگاه آزاد جهرم

1392

13

Determination of MDR,XDR and PDR strains in Escherichia coli isolates caused urinary tract infection in Jahrom

درپانزدهمين كنگره بين المللي ميكروب شناسي ايران دانشگاه علوم پزشكي تهران

1393

14

Determination of relationship between MDR،  XDR  and PDR strains and phylogeny group of Escherichia coli isolates caused urinary tract infection in Jahrom city

درپانزدهمين كنگره بين المللي ميكروب شناسي ايران دانشگاه علوم پزشكي تهران

1393

15

Investigation of antibacterial and antifungal properties of some new nano- metal Schiff base complexes and study of their efficiency in compare with corresponding Schiff base ligand

درپانزدهمين كنگره بين المللي ميكروب شناسي ايران دانشگاه علوم پزشكي تهران

1393

16

Investigation of heavy metals lead and cadmium in shahani date palm growing at different locations of jahrom city with atomic absorption spectrophotometry

نخستين همايش ملي الكترونيكي دستاوردهاي نوين در علوم غذايي

1393

17

استفاده از روش هايي بر پايه واكنش زنجيره اي پليمراز (PCR) در تشخيص تقلب در مواد غذايي

نخستين همايش ملي الكترونيكي دستاوردهاي نوين در علوم غذايي

1393

18

A review on the role of infection in human s infertility

كنگره اخلاق توليد مثل دانشگاه علوم پزشكي جهرم

1393

رديف

عنوان مقاله ارسالي به كنگره

نام كنگره

سال

19

Determination of MDR,XDR and PDR strains in Escherichia coli isolated from food (salads vegetables) in Jahrom

نهمين كنگره بين المللي ميكروب شناسي البرزي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

1394

 

     

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/07/05
تعداد بازدید:
1952
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal