۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
SOP ليست

دامنه

مرجع

تاريخ

صدور

شماره

ويرايش سند

شمارهSOP

نام SOP

رديف

شيميايي

St214

1/8/93

6

M-1

اندازه گيري درصد پري در مربا

1

شيميايي

St214

1/8/93

6

M-2

اندازه گيري ميزان جامد محلول در مربا

2

شيميايي

St214

1/8/93

6

M-3

ميزان اسيديته در مربا

3

شيميايي

St214

1/8/93

6

M-4

اندازه گيري PH مربا

4

شيميايي

St116

1/9/93

6

SH-1

اندازه گيري ميزان نمك در شوريجات

5

شيميايي

St116

1/9/93

6

SH-2

اندازه گيري ميزان اسيديته شوريجات

6

شيميايي

St116

1/9/93

6

SH-3

اندازه گيري ميزان PH در شوريجات

7

شيميايي

St116,2460

1/9/93

6

SH-4

اندازه گيري وزن آبكش در شوريجات

8

شيميايي

St2460

1/10/93

6

T-1

اندازه گيري درصد نمك طعام در ترشيجات

9

شيميايي

St2460

1/10/93

6

T-2

اندازه گيري ميزان PH در ترشيجات

10

شيميايي

St2460

1/10/93

6

T-3

اندازه گيري ميزان اسيديته كل در ترشيجات

11

شيميايي

St2460

1/10/93

6

T-4

اندازه گيري ميزان مواد جامد محلول در ترشيجات

12

شيميايي

F2G16 اداره كل

1/11/93

6

N-1

اندازه گيري درصد كلريد سديم در نمك طعام

13

شيميايي

St3770

1/11/93

6

N-2

اندازه گيري درصد مواد نامحلول در نمك طعام

14

شيميايي

F2G15 اداره كل

1/11/93

6

N-3

اندازه گيري ميزان يد در نمك طعام

15

شيميايي

st

1/11/93

6

N-4

تعيين درصد مقدار يون سولفات در نمك طعام

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رديف

نام SOP

شماره

SOP

شماره

ويرايش سند

تاريخ

صدور

مرجع

دامنه

17

اندازه گيري رطوبت غلات

C-1

6

1/12/93

St2628,103-1

شيميايي

18

اندازه گيري رطوبت ماكاروني- كيك- كلوچه- بيسكويت

C-1

6

1/12/93

St2628,103-1

شيميايي

19

اندازه گيري خاكستر در غلات و فراورده هاي آن

 

C-2

6

1/12/93

St2706

شيميايي

20

اندازه گيري خاكستر غيرمحلول در اسيد در غلات

C-3

6

1/12/93

St37,103

شيميايي

21

اندازه گيري خاكستر و خاكستر غيرمحلول در اسيد ماكاروني- كيك كلوچه و بيسكويت

C-3 ، C-2

6

1/12/93

St37,103

شيميايي

22

تعيين درصد پروتئين در غلات و فرآورده هاي آن

C-4

6

1/12/93

St2863,103

شيميايي

23

پروتئين ماكاروني و كيك و كلوچه و بيسكويت

C-4

6

1/12/93

St2863,103

شيميايي

24

اندازه گيري گلوتن مرطوب در آرد گندم

C-5

6

1/12/93

St103

شيميايي

25

اندازه گيري اسيديته در غلات

C-6

6

1/12/93

St103

شيميايي

26

اندازه گيري درصد نمك در نانهاي سنتي

C-7

6

1/12/93

St2826

شيميايي

27

اندازه گيري ميزان جوش شيرين در نانهاي سنتي

C-8

6

1/12/93

St2826

شيميايي

28

اندازه گيري PH ماكاروني، كيك، كلوچه، بيسكويت، طبق آرد

C-8

6

1/12/93

St2826

شيميايي

29

اندازه گيري ميزان نمك پفك و چيپس طبق SOP نان

C-7

6

1/12/93

St2826

شيميايي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دامنه

مرجع

تاريخ

صدور

شماره

ويرايش سند

شمارهSOP

نام SOP

رديف

شيميايي

St493

24/1/94

4

O-3,O-7

اندازه گيري پراكسيد و اسيديته روغن استخراجي كيك- كلوچه- پفك- چيپس و بيسكويت طبق SOP روغن

30

شيميايي

St672

20/1/94

6

Kh-1

اندازه گيري رطوبت لواشك و آلوچه

31

شيميايي

St7635,3308

20/1/94

6

Kh-2

اندازه گيري ميزان خاكستر كل در لواشك و آلوچه

32

شيميايي

St7635,3308

20/1/94

6

Kh-3

اندازه گيري ميزان خاكستر نامحلول در اسيد لواشك و آلوچه

33

شيميايي

St7635,3308

20/1/94

6

Kh-4

اندازه گيري ميزان نمك در لواشك و آلوچه

34

شيميايي

St569

20/1/94

6

Kh-5

اندازه گيري ميزان SO2 در ميوه هاي خشك

35

شيميايي

St2550-116

20/3/94

6

S-1

اندازه گيري ميزان نمك در سس كچاپ و رب گوجه فرنگي

36

شيميايي

St761-2550

20/3/94

6

S-2

اندازه گيري ميزان اسيديته سس كچاپ در رب گوجه فرنگي

37

شيميايي

St761-2550

20/3/94

6

S-3

اندازه گيري مواد جامد محلول در آب در سس كچاپ و رب گوجه فرنگي

38

شيميايي

St761-2550

20/3/94

6

S-4

اندازه گيري ميزان PH در سس كچاپ و رب گوجه فرنگي

39

شيميايي

St2454

20/3/94

6

SM-5

اندازه گيري ميزان چربي در سس مايونز

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دامنه

مرجع

تاريخ

صدور

شماره

ويرايش سند

شمارهSOP

نام SOP

رديف

شيميايي

St2454

20/3/94

6

SM-6

اندازه گيري ميزان PH در سس مايونز و سس هاي سالادي

41

شيميايي

St2454

20/3/94

6

SM-7

اندازه گيري اسيديته كل در سس مايونز و سس هاي سالادي

42

شيميايي

St2852

24/1/94

4

L-1

تعيين ميزان اسيديته كل در شير پاستوريزه ،شير فرادما،دوغ ،آب پنير و تراويده شير(پرميت)

43

شيميايي

St2852

24/1/94

4

L-2

تعيين ميزان اسيديته كل در ماست ،ماست طعم دار ،كشك مايع و خامه

44

شيميايي

St2852

24/1/94

4

L-3

تعيين ميزان اسيديته كل درشير خشك بدون چربي و شير كامل

45